Demokratisk ledelse, også kendt som demokratisk ledelsesstil, er en tilgang til ledelse, hvor beslutninger træffes på en måde, der involverer medarbejderne eller gruppen i beslutningsprocessen. Dette står i kontrast til mere autoritære eller topstyrede ledelsesstile, hvor beslutninger træffes af en enkelt leder eller en lille gruppe beslutningstagere uden betydelig inddragelse af medarbejderne.

Kendetegnende for demokratisk ledelse omfatter:

  1. Deling af beslutningskompetence: Beslutninger træffes ofte i samarbejde med medarbejdere eller teammedlemmer. Lederen er ikke den eneste, der har magt til at træffe beslutninger.
  2. Åben kommunikation: Der opfordres til åben dialog og kommunikation mellem lederen og medarbejderne. Medarbejderne opfordres til at udtrykke deres synspunkter, idéer og bekymringer.
  3. Respekt for medarbejderes input: Medarbejderes input og perspektiver værdsættes, og der tages hensyn til dem i beslutningsprocessen.
  4. Afstemning eller konsensus: Beslutninger kan træffes ved afstemning eller ved at opnå konsensus blandt de involverede parter.
  5. Inklusivitet: Demokratisk ledelse stræber efter at inddrage alle relevante interessenter i beslutningsprocessen.

Den demokratiske ledelsesstil kan have flere fordele, herunder øget medarbejderengagement, motivation og kreativitet. Den kan også føre til mere velovervejede og informerede beslutninger, da den drager fordel af forskellige perspektiver. Dog kan det tage længere tid at nå til konsensus, og det er ikke altid den bedste tilgang i akutte situationer, hvor hurtige beslutninger er påkrævet.

Den demokratiske ledelsesstil kan variere i graden af inddragelse afhængigt af situationen og organisationens kultur.