Bureaukratisk ledelse eller på engelsk Bureaucratic Management refererer til en ledelsesmetode, der lægger vægt på brugen af en formaliseret organisationsstruktur, standardiserede procedurer og et hierarkisk system af autoritet og kontrol for at opnå effektivitet og effektivitet i en organisation. Denne ledelsesteori blev primært udviklet af den tyske sociolog Max Weber i begyndelsen af det 20. århundrede.

Centrale kendetegn ved bureaukratisk ledelse omfatter:

  1. Arbejdsdeling: Arbejde opdeles i specialiserede opgaver, og enkeltpersoner tildeles specifikke roller baseret på deres ekspertise og kvalifikationer.

  2. Autoritetens hierarki: Der er en klar og velddefineret kommandokæde, hvor hver ledelsesniveau har autoritet over det niveau, der er under det.

  3. Formelle regler og procedurer: Bureaukratier er afhængige af eksplicitte regler, forskrifter og procedurer for at styre, hvordan opgaver udføres, og beslutninger træffes.

  4. Impersonelle relationer: Bureaukratiske organisationer sigter mod at minimere personlige fordomme og favorisering ved at stole på upersonlige, objektive kriterier for beslutningstagning.

  5. Ansættelse og forfremmelse baseret på fortjeneste: Medarbejdere ansættes og forfremmes baseret på deres kvalifikationer og præstationer, i stedet for personlige forbindelser eller nepotisme.

  6. Specialisering: Bureaukratier søger at have medarbejdere, der er eksperter inden for deres respektive områder og roller, hvilket fremmer effektivitet og ekspertise i deres arbejde.

  7. Dokumentation: Bureaukratier opretholder detaljerede optegnelser over deres aktiviteter og beslutninger for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed.

Selvom bureaukratisk ledelse har haft indflydelse på, hvordan mange organisationer opererer, er den ikke uden kritik. Kritikere hævder, at overdreven bureaukrati kan føre til stive og ufleksible organisationer, langsomme beslutningsprocesser og en fokus på regler og procedurer på bekostning af innovation og kreativitet.

I praksis anvender mange moderne organisationer elementer af bureaukratisk ledelse, samtidig med at de også inkorporerer mere fleksible og agile ledelsesprincipper for at opnå en balance mellem effektivitet og tilpasningsevne.